ประชุมสัมมนาทางวิชาการ ( Focus Group )

สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย(ส.บ.ม.ท.) โดยนายวัชรินทร์  ศรีบุรินทร์ นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ( Focus Group ) ระดับภูมิภาค จุดที่ 5 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ณ ห้อง MCC HALL เดอะมอลล์นครราชสีมา เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2555โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ ร.ต.หญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา

 การประชุมสัมมนาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายที่เกี่ายวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยเฉพาะเรื่องการบริหารงานบุคคลที่เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และยังเป็นการรวมพลังของชาวมัธยมศึกษา ในการเสริมสร้างขวัญกำลังใจ โดยร่วมแสดงมุทิตาคาระ ยกย่องเชิดชู ประกาศเกียรติคุณแด่ผู้ครบวาระเกษียณอายุราชการในปี 2555  ในการนี้สถานศึกษาในสังกัด สพม.31 ได้จัดนิทรรศการทางวิชาการร่วมแสดงในการประชุมสัมมนาในครั้งนี้ด้วย…….พรปวีณ์  ปิยากูล/ข่าว/ภาพ(ภาพเพิ่มเติม)

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: